Contest Rules

EZ-Ride.be wedstrijdreglement

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door EZ-Ride.be, een merknaam van IC-Solutions bvba gekend onder ondernemingsnummer BE 0552.795.575 en met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Bellebroek 7 (hierna “EZ-Ride.be” genoemd).
 • Alleen personen die op het Belgisch grondgebied wonen, kunnen aan EZ-Ride.be wedstrijden deelnemen. EZ-Ride.be personeelsleden, personen en ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle gezinsleden daarvan (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) worden uitgesloten. Deelnemers die jonger dan 18 jaar zijn op het moment van deelname, moeten over uitdrukkelijke goedkeuring van ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eenvoudig verzoek van EZ-Ride.be, kunnen voorleggen.
 • Elke deelnemer kan slechts 1 maal deelnemen. Bij meerdere inzendingen zal EZ-Ride.be enkel rekening houden met de de eerst ontvangen deelname.
 • In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt EZ-Ride.be zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van huidige en toekomstige wedstrijden.
 • Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden en win-acties georganiseerd door EZ-Ride.be. Eventuele specifieke of afwijkende deelnamevoorwaarden en wedstrijdbepalingen worden bij de aankondiging van de betrokken wedstrijd meegedeeld. Dergelijke specifieke bepalen zullen gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Bij eventuele tegenstrijdigheid zullen de specifieke wedstrijdvoorwaarden steeds primeren.
 • EZ-Ride.be kan een wedstrijd of een deel ervan wijzigen, uitstellen, inkorten of intrekken indien de omstandigheden dit vereisen. EZ-Ride.be kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Ook aan typefouten of andere soortgelijke fouten kunnen deelnemers geen rechten onttrekken.
 • Deelnemers verbinden zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement door hun deelname. EZ-Ride.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele technische beperkingen en onderbrekingen die eigen zijn aan de media en kanalen die bij de wedstrijden aangewend worden.
 • Eventuele vragen tot informatie en klachten dienen steeds schriftelijk aan EZ-Ride.be overgemaakt te worden. Alle beslissingen vanwege EZ-Ride.be zijn echter zonder verhaal en zonder verplichting tot opgave van reden.
 • Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is deelname aan EZ-Ride.be wedstrijden gratis en vrijblijvend zonder enige aankooperplichting voor, tijdens of na de deelname.
 • Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 • Elke deelnemer geeft door deel te nemen, automatisch en onvoorwaardelijk aan EZ-Ride.be de toestemming om naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook de identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd te publiceren en verzaakt daaromtrent aan alle rechten. De publicatie kan gebeuren op verschillende dragers zoals daar onder meer zijn: web pagina’s, e-mail berichten, brieven, …
 • Winnaars worden persoonlijk verwittigd door EZ-Ride.be. Dit zal via e-mail gebeuren naar het ingevoerde e-mailadres. Bij een foutieve ingave of technische problemen van welke aard ook, waardoor de winnaar niet bereikt kan worden, behoudt EZ-Ride.be zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd kan, doch hoeft geen bijkomende correspondentie gevoerd te worden.
 • Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres.
 • De prijzen zijn niet inruilbaar tegen geld of andere producten dan de vermelde prijs. EZ-Ride.be behoudt zich het recht voor de prijs in een andere kleur of uitvoering te leveren indien het vooropgestelde artikel niet meer voorradig zou zijn. Hierbij zal de prijs een waarde hebben in dezelfde grootorde als de oorspronkelijk voorgestelde prijs.
 • Alleen de winnaar kan de prijs in ontvangst nemen en die kan daarbij verzocht worden om zijn identiteit aan EZ-Ride.be te bevestigen.
 • Indien de winnaar de prijs niet binnen de 2 maanden na afloop van de wedstrijd in ontvangst heeft genomen, tenzij hiervoor een afwijkende termijn of procedure werd vermeld, kan deze het recht op de prijs verliezen. EZ-Ride.be behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen.
 • De door EZ-Ride.be verzamelde persoonsgegevens vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens worden bijgehouden in een bestand dat voor intern gebruik en/of direct mailing kan gebruikt worden. Deelnemers hebben op verzoek toegang tot deze gegevens om eventuele aanpassingen en/of schrapping door te geven.
 • Indien deelname aan een wedstrijd het uploaden van gegevens en/of beeldmateriaal omvat, doet de deelnemer automatisch afstand aan EZ-Ride.be van alle intellectuele rechten en portretrechten . Deze afstand van rechten is van onbepaalde duur, geldt wereldwijd en voor gebruik elke commerciële context, zonder enige beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. EZ-Ride.be mag het ontvangen materiaal (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers. De deelnemers verklaart automatisch en door eenvoudige inzending dat alle eventuele andere rechthebbenden, op dezelfde wijze hun rechten aan EZ-Ride.be overdragen en hiervoor voorafgaandelijke goedkeuring te hebben ontvangen van personen afgebeeld in het materiaal. Indien er minderjarigen zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer uitdrukkelijke goedkeuring te hebben ontvangen van ouders of voogd.
  Het ingezonden materiaal mag in geen geval een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden. Er mogen geen elementen weergegeven woren die afbreuk doen aan de privacy of de rechten  van derden, geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen getoond worden en geen bij wet verboden product of situatie afgbeeld woren. EZ-Ride.be behoudt zich het recht voor om uploads die niet aan deze criteria bantwoorden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname aan de kwestige of toekomstige wedstrijden.

Beste klanten,

Wij gaan met jaarlijks verlof vanaf 30/08 tot en met 14/09.

Wij zijn nog steeds telefonisch bereikbaar van 31/08 tot en met 03/09 voor een afspraak achter gesloten deuren.

En vanaf 04/09 tot en met 14/09 zijn wij enkel via e-mail te bereiken.

Voor verkoop en verhuur kan je ons altijd bereiken op hello@ezride.be. Onze werkplaats gaat vanaf 15/09 terug open voor herstellingen.

Tot binnenkort!
-Team EZ Ride

www.ezride.be