1. Partijen

EZ-Ride.be, een merknaam van IC-Solutions bvba gekend onder ondernemingsnummer BE 0552.795.575 en met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Bellebroek 7, wettelijk vertegenwoordig door de heer Haytem Karoui (hierna “EZ Ride” genoemd).

en
Elke natuurlijke of rechtspersoon die materialen koopt en/of diensten inhuurt van EZ Ride of deelneemt aan wedstrijden uitgeschreven door EZ Ride, hierna “klant” genoemd.

Materialen
Alle goederen die EZ Ride ter beschikking stelt, zoals bijvoorbeeld EZ Rider, EZ Step of EZ bike inclusief alle inbegrepen of apart geleverde accessoires.

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, elk aanbod en op elke verkoop van EZ Ride aan de klant.

Het registreren van de klant via EZ Ride.be gaat zondermeer gepaard met de kennisname en aanvaarding van huidige algemene voorwaarden. Het plaatsen van een bestellen, de aanvaarding van het aanbod en/of deelname aan EZ Ride wedstrijden, impliceert automatisch de aanvaarding van de algemene voorwaarden, die een deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht of de klant zich al dan niet expliciet heeft uitgesproken over de toepassing van deze algemene voorwaarden. De klant beschikt immers over een reële mogelijkheid kennis te nemen van huidige algemene voorwaarden, die duidelijk visueel waarneembaar en vrij consulteerbaar zijn op de EZ Ride website.

Huidige voorwaarden prevaleren op de algemene voorwaarden van de klant. De Nederlandse versie primeert bovendien steeds op een eventuele vertaling.

Eventuele bijkomende of andersluidende afspraken die zouden afwijken van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden, hebben uitsluitend betrekking op de bepaling(en) waarvan zij afwijken. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing.

Voor wedstrijden wordt verwezen naar het Algemene Wedstrijdreglement dat eveneens vrij consulteerbaar is op de EZ Ride website. De bepalingen van het Wedstrijdreglement zullen op huidige Algemene Voorwaarden primeren indien zij hiervan afwijken. Indien afwijkende bepalingen gecommuniceerd worden op de EZ Ride website bij een tijdelijke actie of promotie zullen deze voorrang nemen op de betrokken tegenstrijdige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

De toepasselijke voorwaarden zijn deze zoals geldende tijdens het ogenblik van het door de klant plaatsen van een bestelling. EZ Ride houdt zich evenwel het recht voor haar algemene
verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, doch nooit in het nadeel van de verbonden consument.

Indien een van de clausules in deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

 1. Bestelling en levering

Bestelling door B2B klanten
Wanneer een B2B klant een bestelling plaatst bij EZ Ride, gaat de klant akkoord en aanvaard hij de algemene voorwaarden. Elke bestelling werd door de klant geplaatst per mail of telefonisch, en door EZ Ride bevestigt door middel van een bevestiging met offerte naar de klant te sturen. De klant heeft maximaal 5 werkdagen na ontvangst van zijn bestelling om dit te annuleren. Een kredietnota wordt opgemaakt en het volledig bedrag wordt binnen 30 dagen terug gestort. Dit dient telkens per aangetekende zending te gebeuren. Indien de klant na het verstrijken van de 5 werkdagen na plaatsen van zijn bestelling wenst te annuleren, zal er een verbrekingsvergoeding worden aangerekend. Doordat de productie wordt gedaan op maat van de klant, zal er een forfaitair bedrag worden gerekend indien de klant afziet van zijn bestelling. Deze bedraagt 400 € per EZ Step en 700 € per EZ bike.

Verkoop op afstand
Telefonische bestellingen worden steeds schriftelijk door EZ Ride aan de klant bevestigd. De klant erkent door EZ Ride duidelijk ingelicht te zijn omtrent diens rechten enerzijds en de aard en de prijs van het aangekochte product anderzijds. De klant werd tevens gewezen op de inhoud van huidige algemene voorwaarden en het hem toekomende herroepingsrecht.

Afzetgebied
EZ Ride voert leveringen uit in België en Nederland, waarbij levering van materialen steeds op de begane grond gebeurt. Eventuele bezorgkosten buiten België of Nederland kunnen afzonderlijk, bovenop de prijs van de materialen, aan de klant worden aangerekend.

Levering door externe partners
Het transport en de aflevering van materialen wordt behartigd door externe koerierdiensten, die de verantwoordelijkheid over de goederen overnemen van zodra zij de EZ Ride magazijnen verlaten tot ze bij de klant afgeleverd worden. EZ Ride verzendt materialen per koerierdienst of postservice naar de klant, doch behoudt zich het recht voor om een alternatieve verzending via andere kanalen naar eigen keuze uit te voeren.

Levertermijn
EZ Ride doet al het mogelijke om een tijdige en stipte levering te verzekeren op het door de klant opgegeven adres. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn echter indicatief. EZ Ride kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van die levertermijn en is geenszins verantwoordelijk voor of gehouden tot het betalen van een schadevergoeding ingevolge laattijdige leveringen en/of vertragingen ten gevolge van fouten en/of nalatigheid door de transporteur.

De levering gebeurt pas na ontvangst van betaling door de klant aan EZ Ride en onder voorbehoud dat de goederen voorradig zijn.

Voor particulieren staat de verwachte levertermijn staat expliciet vermeld bij de betrokken materialen op de EZ Ride website. EZ Ride zal de klant de ontvangst van de bestelling en de verwachte levertermijn via e-mail bevestigen. Indien de geraamde levertermijn met meer dan 7 werkdagen afwijkt van de geafficheerde termijn op de website zal EZ Ride de klant zo snel mogelijk verwittigen, die in dit geval het recht heeft om kosteloos en zonder opgave van reden de bestelling te annuleren binnen 5 werkdagen na bestelling of aanvaarding van de klant. Dit dient te allen tijde via een aangetekende zending te gebeuren.

Voor bedrijfsklanten bedraagt de levertermijn gemiddeld 8 weken na bestelling. Daar het gaat om grotere bestelling worden deze geproduceerd op maat.
Indien de geraamde levertermijn met meer dan 30 werkdagen afwijkt van de 8 weken termijn na betaling van de voorschot door de klant, zal EZ Ride de klant zo snel mogelijk verwittigen, die in dit geval het recht heeft om kosteloos en zonder opgave van reden de bestelling te annuleren binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de 30 werkdagen. Indien de bestelling niet wordt geannuleerd
binnen 5 werkdagen, dan gaat de bestelling door. Dit dient te allen tijde via een aangetekende zending te gebeuren.

Foutieve levering
Indien de klant materialen ontvangt welke hij/zij niet heeft besteld, dan dient de klant EZ Ride hiervan binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de materialen op de hoogte te stellen. EZ Ride zal een voorstel formuleren voor de retournering of omruiling van de materialen en de eventuele kosten hiervoor op zich nemen.

Overmacht
EZ Ride is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, indien EZ Ride haar verplichtingen op grond van tijdelijke of blijvende overmacht niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door EZ Ride kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk het door haar leveranciers niet, niet tijdig of niet onder dezelfde condities kunnen leveren aan EZ Ride inbegrepen. In dat geval heeft de klant recht op teruggave van de aan EZ Ride betaalde bedragen. Deze teruggave zal in binnen de 30 dagen na de ontbinding en per overschrijving plaatsvinden. De klant heeft in dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

 1. Prijzen

Bij verkoop op afstand (via telefoon of de EZ Ride website) omvat de prijs weergegeven in het aanbod alle kosten en wettelijke taksen, behoudens de eventuele kosten met betrekking tot
retournering van materialen door de klant.

De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen wel worden doorgerekend.

EZ Ride behoudt het recht om haar prijzen op elk moment aan te passen, te verhogen of te verlagen. Klanten die een andere prijs hebben betaald, hebben geen recht op een vergoeding na een prijswijziging of kunnen in geen enkel geval EZ Ride verantwoordelijk houden hiervoor.

 1. Herroepingsrecht en zichttermijn

Gedurende 14 dagen na ontvangst van de geleverde materialen op het afleveradres, heeft elke particuliere klant het recht om zonder opgave van reden van de koopovereenkomst af te zien.
Hiervan dient de klant binnen de 14 dagen na ontvangst van de materialen EZ Ride schriftelijk via een aangetekende zending in kennis te stellen.

De rechtstreekse kosten met betrekking tot het terugzenden van materialen zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant tijdig gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij/zij recht op de teruggave van de door hem/haar aan EZ Ride betaalde bedragen. De terugbetaling van die bedragen zal via overschrijving en binnen de 30 dagen na annulering of ontbinding plaatsvinden.

Teruggave en/of terugbetaling is niet mogelijk voor:

a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop EZ Ride geen invloed heeft

b) van materialen die:

 1. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (bv. gepersonaliseerde artikelen);
 2. door hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 3. materialen die werden gebruikt of gebruikssporen laten zien.

Tijdens de wettelijke zichttermijn/bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de materialen en de verpakking en die slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij/zij de materialen al dan niet wenst te behouden.

Indien de klant van het verzakingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan EZ Ride retourneren. De kosten voor de retour zijn steeds ten laste van de klant volgens de Europese richtlijn 2011/83/EU. De klant draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij retour ingevolge het door hem/haar uitgeoefende verzakingsrecht.

 1. Betalingsvoorwaarden

De klant is gehouden tot een tijdige, stipte en volledige betaling van de koopprijs en eventuele andere verschuldigde bedragen.

Wanneer een B2C of B2B klant een bestelling plaatst bij EZ Ride wordt er een voorschot aangerekend. Wanneer het voorschot wordt betaald, gaat de klant akkoord en aanvaard hij de algemene voorwaarden. De klant heeft maximaal 5 werkdagen na ontvangst van voorschotfactuur om zijn bestelling te annuleren. Een kredietnota wordt opgemaakt en het volledig bedrag wordt binnen 30 dagen terug gestort. Dit dient telkens per aangetekende zending te gebeuren. Indien de klant na het verstrijken van de 5 werkdagen op datum van factuur toch zijn bestelling wenst te annuleren, dan kan hij zijn voorschot niet meer terug vorderen. Doordat de productie wordt gedaan op maat van de klant, zal er ook een extra forfaitair bedrag worden gerekend indien de klant afziet van zijn bestelling. Deze bedraagt, 400 € per EZ Step en 700 € per EZ bike.

Indien de klant, na daartoe aangemaand te zijn door EZ Ride, niet op het afgesproken tijdstip of een onvolledig bedrag betaalt, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling buitengerechtelijke invorderingskosten van toepassing over het verschuldigde bedrag. Deze werden vastgesteld op minimaal 15% van het factuurbedrag met een forfaitair minimum van 75,00 euro.

Behoudens bij contractuele of wettelijke rechtvaardigingsgrond, zijn eveneens forfaitaire administratiekosten verschuldigd ten bedrage van 12,50 euro vermeerderd met eventuele banken/ of transactiekosten indien die van toepassing zijn.

 1. Schade, verlies, diefstal

De klant is verantwoordelijk om de gebruiksinstructies na te leven en de wettelijke voorschriften en verkeerswetgeving te respecteren. Ongeëigend of ongeoorloofd gebruik kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of financiële compensatie door EZ Ride. Kosten ten gevolge van boetes, verlies, diefstal of gevolgschade aan derden blijven steeds ten laste van de klant.

 1. Wettelijke garantie

In geval van technische defecten die niet aan ongeëigend gebruik door de klant te wijten zijn, is de wettelijke garantietermijn van toepassing. Bij storing of technisch defect ten gevolge van fabrieks- of productiefouten zal EZ Ride het nodige doen om de materialen te laten herstellen of een omruiling door een nieuw exemplaar te voorzien. De klant heeft evenwel geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

 1. Klachtenprocedure

De klant dient de materialen bij levering te controleren. Eventuele klachten over het voorkomen of functioneren van de materialen dienen binnen de 5 werkdagen en in schriftelijke vorm aan EZ Ride te worden gemeld. Klachten met betrekking tot de dienstverlening door EZ Ride dienen binnen een redelijke termijn en in schriftelijke vorm aan EZ Ride gecommuniceerd te worden. EZ Ride engageert zich om elke klacht met de nodige zorg en aandacht te behandelen en binnen de 30 dagen een formeel antwoord en/of minnelijk voorstel aan de klant te bezorgen.

 1. Beperking en aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van EZ Ride uit hoofde van de overeenkomst met de klant is steeds beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op de geleverde materialen waarop de geleden schade betrekking heeft

 1. Internet

EZ Ride zal al het mogelijke doen om de werking van haar internetdienst zonder storingen te garanderen. EZ Ride behoudt zich het recht voor om de omvang, inhoud en de functionaliteit van de
website te wijzigen en/of te onderhouden naar eigen goeddunken en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen en/of storingen van de aangeboden online diensten, voor verlies van gegevens of voor het verspreiden van een virus.

EZ Ride behoudt zich het recht om op elk moment aanpassingen door te voeren op de website, onder andere door nieuws, nieuwe producten, aanpassingen van teksten, informatie en voorwaarden. De meest recente versie van de website is de correcte, en op geen enkele manier kan EZ Ride verantwoordelijk worden gesteld na wijzigingen.

 1. Afstand van portretrechten

Elke overeenkomst of deelname aan wedstrijden impliceert automatisch dat de klant de EZ Ride toestemming geeft om ontvangen beeldmaterialen te gebruiken voor promotionele doeleinden. De klant verklaart zich akkoord om afstand te doen van alle portret- en video grafische rechten die ontstaan bij het nemen van foto’s. De afstand geldt voor online en offline gebruik en publicatie vande beelden, wereldwijd zonder beperkingen voor marketingtechnische doeleinden zoals daar zijn, maar niet beperkt tot publicatie in magazines en dagbladen, drukwerk, websites, sociale media, televisiezenders, weergave in wachtzalen en tijdens voordrachten en presentaties. Elke aanspraak met betrekking tot voornoemde rechten die op deze productie of fotografie van toepassing zijn is derhalve nietig. De klant verklaart eveneens geen aanspraak te maken op vergoedingen, van welke aard ook, voor het gebruik van beelden of foto’s. De beelden zullen evenwel door EZ Ride niet verkocht worden aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de klant niet toegestaan om door EZ Ride gemaakte beelden, teksten, documenten en alle andere intellectuele werken ongeacht de vorm, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, tenzij expliciete voorafgaande toestemming van EZ Ride.

 1. Persoonsgegevens

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het opslaan en/of verwerken van persoonlijke gegevens worden door EZ Ride strikt nageleefd. Alle verzamelde data worden met de nodige zorg en omzichtigheid behandeld en beschermd en niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door de klant aan derden overgemaakt.

EZ Ride zal de klantgegevens verzamelen in een gecentraliseerde digitale databank. Deze gegevens worden gebruikt voor verkoop gerelateerde processen zoals bestellingen, retournering en klachten. De klant heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om zijn/haar gegevens te wijzigen, aan te vullen of te schrappen door in te loggen op de EZ Ride website.

 1. Ontbinding, geschillen en toepasselijk recht

EZ Ride is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of geheel naar eigen vrije keuze de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in geval van niet behoorlijke nakoming van de op de klant rustende verplichtingen. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen: het niet of onvolledig betalen van een factuur binnen de vastgelegde betalingstermijn.

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken gevestigd in de woonplaats van de klant.