Bestelling en levering

Bestelling door B2B klanten
Wanneer een B2B klant een bestelling plaatst bij EZ Ride, gaat de klant akkoord en aanvaard hij de algemene voorwaarden. Elke bestelling werd door de klant geplaatst per mail of telefonisch, en door EZ Ride bevestigt door middel van een bevestiging met offerte naar de klant te sturen. De klant heeft maximaal 5 werkdagen na ontvangst van zijn bestelling om dit te annuleren. Een kredietnota wordt opgemaakt en het volledig bedrag wordt binnen 30 dagen terug gestort. Dit dient telkens per aangetekende zending te gebeuren. Indien de klant na het verstrijken van de 5 werkdagen na plaatsen van zijn bestelling wenst te annuleren, zal er een verbrekingsvergoeding worden aangerekend. Doordat de productie wordt gedaan op maat van de klant, zal er een forfaitair bedrag worden gerekend indien de klant afziet van zijn bestelling. Deze bedraagt 400 € per EZ Step en 700 € per EZ Bike.

Verkoop op afstand
Telefonische bestellingen worden steeds schriftelijk door EZ Ride aan de klant bevestigd. De klant erkent door EZ Ride duidelijk ingelicht te zijn omtrent diens rechten enerzijds en de aard en de prijs van het aangekochte product anderzijds. De klant werd tevens gewezen op de inhoud van huidige algemene voorwaarden en het hem toekomende herroepingsrecht.

Afzetgebied
EZ Ride voert leveringen uit in België en Nederland, waarbij levering van materialen steeds op de begane grond gebeurt. Eventuele bezorgkosten buiten België of Nederland kunnen afzonderlijk, bovenop de prijs van de materialen, aan de klant worden aangerekend.

Levering door externe partners
Het transport en de aflevering van materialen wordt behartigd door externe koerierdiensten, die de verantwoordelijkheid over de goederen overnemen van zodra zij de EZ Ride magazijnen verlaten tot ze bij de klant afgeleverd worden. EZ Ride verzendt materialen per koerierdienst of postservice naar de klant, doch behoudt zich het recht voor om een alternatieve verzending via andere kanalen naar eigen keuze uit te voeren.

Levertermijn
EZ Ride doet al het mogelijke om een tijdige en stipte levering te verzekeren op het door de klant opgegeven adres. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn echter indicatief. EZ Ride kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van die levertermijn en is geenszins verantwoordelijk voor of gehouden tot het betalen van een schadevergoeding ingevolge laattijdige leveringen en/of vertragingen ten gevolge van fouten en/of nalatigheid door de transporteur.

De levering gebeurt pas na ontvangst van betaling door de klant aan EZ Ride en onder voorbehoud dat de goederen voorradig zijn.

Voor particulieren staat de verwachte levertermijn staat expliciet vermeld bij de betrokken materialen op de EZ Ride website. EZ Ride zal de klant de ontvangst van de bestelling en de verwachte levertermijn via e-mail bevestigen. Indien de geraamde levertermijn met meer dan 7 werkdagen afwijkt van de geafficheerde termijn op de website zal EZ Ride de klant zo snel mogelijk verwittigen, die in dit geval het recht heeft om kosteloos en zonder opgave van reden de bestelling te annuleren binnen 5 werkdagen na bestelling of aanvaarding van de klant. Dit dient te allen tijde via een aangetekende zending te gebeuren.

Voor bedrijfsklanten bedraagt de levertermijn gemiddeld 8 weken na bestelling. Daar het gaat om grotere bestelling worden deze geproduceerd op maat.
Indien de geraamde levertermijn met meer dan 30 werkdagen afwijkt van de 8 weken termijn na betaling van de voorschot door de klant, zal EZ Ride de klant zo snel mogelijk verwittigen, die in dit geval het recht heeft om kosteloos en zonder opgave van reden de bestelling te annuleren binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de 30 werkdagen. Indien de bestelling niet wordt geannuleerd
binnen 5 werkdagen, dan gaat de bestelling door. Dit dient te allen tijde via een aangetekende zending te gebeuren.

Foutieve levering
Indien de klant materialen ontvangt welke hij/zij niet heeft besteld, dan dient de klant EZ Ride hiervan binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de materialen op de hoogte te stellen. EZ Ride zal een voorstel formuleren voor de retournering of omruiling van de materialen en de eventuele kosten hiervoor op zich nemen.

Overmacht
EZ Ride is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, indien EZ Ride haar verplichtingen op grond van tijdelijke of blijvende overmacht niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door EZ Ride kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk het door haar leveranciers niet, niet tijdig of niet onder dezelfde condities kunnen leveren aan EZ Ride inbegrepen. In dat geval heeft de klant recht op teruggave van de aan EZ Ride betaalde bedragen. Deze teruggave zal in binnen de 30 dagen na de ontbinding en per overschrijving plaatsvinden. De klant heeft in dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

Herroepingsrecht en zichttermijn

Gedurende 14 dagen na ontvangst van de geleverde materialen op het afleveradres, heeft elke particuliere klant het recht om zonder opgave van reden van de koopovereenkomst af te zien.
Hiervan dient de klant binnen de 14 dagen na ontvangst van de materialen EZ Ride schriftelijk via een aangetekende zending in kennis te stellen.

De rechtstreekse kosten met betrekking tot het terugzenden van materialen zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant tijdig gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij/zij recht op de teruggave van de door hem/haar aan EZ Ride betaalde bedragen. De terugbetaling van die bedragen zal via overschrijving en binnen de 30 dagen na annulering of ontbinding plaatsvinden.

Teruggave en/of terugbetaling is niet mogelijk voor:

a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop EZ Ride geen invloed heeft

b) van materialen die:

  1. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (bv. gepersonaliseerde artikelen);
  2. door hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  3. materialen die werden gebruikt of gebruikssporen laten zien.

Tijdens de wettelijke zichttermijn/bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de materialen en de verpakking en die slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij/zij de materialen al dan niet wenst te behouden.

Indien de klant van het verzakingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan EZ Ride retourneren. De kosten voor de retour zijn steeds ten laste van de klant volgens de Europese richtlijn 2011/83/EU. De klant draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij retour ingevolge het door hem/haar uitgeoefende verzakingsrecht.